środa, 6 grudnia 2017

43

Wyniki pomiarów zwane także obserwacjami lub spostrzeżeniami nie sa nigdy bezbłędne lecz stanowią jedynie wartości przybliżone pewnych nieznanych wartości prawdziwych wielkości mierzonych. Spostrzeżenia obarczone sa licznymi błędami wynikającymi z niedoskonałości przyrządów pomiarowych, zmysłów obserwatora, zmienności warunków atmosferycznych i środowiskowych podczas wykonywania pomiarów.


42

!!! GESUT jest zakładany i aktualizowany na podstawie infornacji: 
1 ) zawartych w materiałach przyjętych do państwowewego zasobu geodezyjno- kartograficznego 
2) zawartych dokumentach które byly przedmiotem NARADY KOORDYNACYJNEJ ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMMENTACJI PROJEKTOWEJ
3) zawartych w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu n budowe 
4 ) pozyskanych z innych rejestrów publicznych lub od podmiotów władających tymi sieciami uzbrojenia

41

GESUT - gromadzi się w niej dane o obiektach sieci uzbrojenia terenu oraz informacje o podmiotach władających tymi sieciami. 

GESUT to rejestr publiczny prowadzony na podstawie przepisów prawa geodezyjno kartograficznego jako system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację i udostepnianie informacji o sieciach uzbrojenia terenu.
.
PROWADZENIE GESUT NA OBSZARZE POWIATU JEST ZADANIEM STAROSTÓW LUB PREZYDENTÓW W MIASTACH NA PRAWACH PPOWIATU
.
GESUT obejmuje informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcjie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniiu, przeznaczeniu, podstawoowych parametrach technicznych oraz podmiotach które władają tymi sieciami.

40

BDOT500
- tworzy się w drodze przetworzenia materialów źrudówych będących danymi i informacjami 
1) zgromadzonymi w zasobie w szczególności będących treścią mapy zasadniczej oraz innych map wielkoskalowych 
2) pozyskanymi z innych rejestrów publicznych 

39

REJESTR GRUNTÓW ZAWIERA INFORMACJE OKREŚLAJĄCE 
1) właścicieli gruntów oraz ich udziały w prawie własności 
2) władających na zaasadach samoistnego posiadania gruntami o nieustalonym właścicieluu 
3) użytkowników wieczystych, zarządców, trwałych zarządców gruntu skarbu państwa i jednosteek samorządu terytorialnego
4 ) organy kttóre gospodarują zasobem nieruchomości skarbu państwa lub gminy, powiatu województwa 
osoby prawne które wykonuja prawo własności i inne prawa rzeczowe do gruntow skarbu panstwa
6 ) nazwy spółek wspólnot gruntowcyh
7 ) dzierżawców gruntów oraz ich udziały w dzierżawie

38

Na podstawie bazy danych emigencyjnych za pomocą systemu teleinformatycznego tworzy się następujace podstawowe raporty obrazujące bazy danych ewidencyjnych

1) rejestr grutów
2) rejestr budynków 
3) rejestr lokali 
4 ) kartoteke budyków 
5) kartoteke lokali 
5 ) mapę ewidencyjną

37

EGIB 
Jest jednym z rejestów referencyjnych zawierających informacje o nieruchomościach, 
EGIB jest wykorzystywany podczas 
- Realizacji zadan w zakresie planowania gospodarczego 
- planowania przestrzennego 
- wmiaru podatków i świadczeń ( aspekt fiskalny) 
- oznaczanie nieruchmości w księgach wieczystych
- gospodarki nieruchomościami 
.

.KONSUMENCI DANYCH EGIB
- sądy rejonowe, geodeci , marszałkowie województw, jednostki samorządu terytorialnego, pośrednicy w obrocie nieruchomościmi, zarządcy nieruchomości, 
-JEDNOSTKI REALIZUJĄCE INWESTYCJE- 
- generalna dyrekca ochrony środowiska
- agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa 
- i inni
.
.
EGIB obejmuje operacje dotyczące 

1 ) GRUNTÓW ( położenie granice powierzchnia , rodzaj użytku, klasa gleboznawcza , oznaczenie ksiąg wieczystych lub zbioru dokumentów jeżeli zostały założone dla nieruchomości) 
2 ) BUDYNKÓW ( położenie przeznaczenie, funkcja użytkowa i ogolne dane techniczne) 
3) LOKALI (położenie funkcja użytkowa oraz ogólna charakterystyka techniczna )