środa, 6 grudnia 2017

43

Wyniki pomiarów zwane także obserwacjami lub spostrzeżeniami nie sa nigdy bezbłędne lecz stanowią jedynie wartości przybliżone pewnych nieznanych wartości prawdziwych wielkości mierzonych. Spostrzeżenia obarczone sa licznymi błędami wynikającymi z niedoskonałości przyrządów pomiarowych, zmysłów obserwatora, zmienności warunków atmosferycznych i środowiskowych podczas wykonywania pomiarów.


42

!!! GESUT jest zakładany i aktualizowany na podstawie infornacji: 
1 ) zawartych w materiałach przyjętych do państwowewego zasobu geodezyjno- kartograficznego 
2) zawartych dokumentach które byly przedmiotem NARADY KOORDYNACYJNEJ ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMMENTACJI PROJEKTOWEJ
3) zawartych w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu n budowe 
4 ) pozyskanych z innych rejestrów publicznych lub od podmiotów władających tymi sieciami uzbrojenia

41

GESUT - gromadzi się w niej dane o obiektach sieci uzbrojenia terenu oraz informacje o podmiotach władających tymi sieciami. 

GESUT to rejestr publiczny prowadzony na podstawie przepisów prawa geodezyjno kartograficznego jako system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację i udostepnianie informacji o sieciach uzbrojenia terenu.
.
PROWADZENIE GESUT NA OBSZARZE POWIATU JEST ZADANIEM STAROSTÓW LUB PREZYDENTÓW W MIASTACH NA PRAWACH PPOWIATU
.
GESUT obejmuje informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcjie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniiu, przeznaczeniu, podstawoowych parametrach technicznych oraz podmiotach które władają tymi sieciami.

40

BDOT500
- tworzy się w drodze przetworzenia materialów źrudówych będących danymi i informacjami 
1) zgromadzonymi w zasobie w szczególności będących treścią mapy zasadniczej oraz innych map wielkoskalowych 
2) pozyskanymi z innych rejestrów publicznych 

39

REJESTR GRUNTÓW ZAWIERA INFORMACJE OKREŚLAJĄCE 
1) właścicieli gruntów oraz ich udziały w prawie własności 
2) władających na zaasadach samoistnego posiadania gruntami o nieustalonym właścicieluu 
3) użytkowników wieczystych, zarządców, trwałych zarządców gruntu skarbu państwa i jednosteek samorządu terytorialnego
4 ) organy kttóre gospodarują zasobem nieruchomości skarbu państwa lub gminy, powiatu województwa 
osoby prawne które wykonuja prawo własności i inne prawa rzeczowe do gruntow skarbu panstwa
6 ) nazwy spółek wspólnot gruntowcyh
7 ) dzierżawców gruntów oraz ich udziały w dzierżawie

38

Na podstawie bazy danych emigencyjnych za pomocą systemu teleinformatycznego tworzy się następujace podstawowe raporty obrazujące bazy danych ewidencyjnych

1) rejestr grutów
2) rejestr budynków 
3) rejestr lokali 
4 ) kartoteke budyków 
5) kartoteke lokali 
5 ) mapę ewidencyjną

37

EGIB 
Jest jednym z rejestów referencyjnych zawierających informacje o nieruchomościach, 
EGIB jest wykorzystywany podczas 
- Realizacji zadan w zakresie planowania gospodarczego 
- planowania przestrzennego 
- wmiaru podatków i świadczeń ( aspekt fiskalny) 
- oznaczanie nieruchmości w księgach wieczystych
- gospodarki nieruchomościami 
.

.KONSUMENCI DANYCH EGIB
- sądy rejonowe, geodeci , marszałkowie województw, jednostki samorządu terytorialnego, pośrednicy w obrocie nieruchomościmi, zarządcy nieruchomości, 
-JEDNOSTKI REALIZUJĄCE INWESTYCJE- 
- generalna dyrekca ochrony środowiska
- agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa 
- i inni
.
.
EGIB obejmuje operacje dotyczące 

1 ) GRUNTÓW ( położenie granice powierzchnia , rodzaj użytku, klasa gleboznawcza , oznaczenie ksiąg wieczystych lub zbioru dokumentów jeżeli zostały założone dla nieruchomości) 
2 ) BUDYNKÓW ( położenie przeznaczenie, funkcja użytkowa i ogolne dane techniczne) 
3) LOKALI (położenie funkcja użytkowa oraz ogólna charakterystyka techniczna ) 

36

WIZUALIZACJA KARTOGRAFICZNa OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH- TREŚĆ MAPY ZASADNICZEJ odbywa siię automatycznie z wykorzystaniem znaków kartograficznych


poszukaj jeszcze coś w google i dyktuj

35

GENERALIZACJA - proces uogólnienia i uproszczenia treści mapy zasadniczej przez wybór lu uproszczenie kształtu obiektów oraz uogólnienie pojęć odnoszących się do tych obiektów właściwy dla szczegółowości treści mapy zasadniczej.

34

SYSTEM TELEINFORMATYCZNY 
 w którym tworzy się mapę zasadniczą w skalach 1;500, 1;1000 i 1;2000 1;5000 zapewnia w szczególnosci 

1) kontrolę dostępu do danych i autoryzajce użytkownikow syststemu 
2) identyfikację zródła obiektów stanowiącego podstawę do tworzenia mapy zasadniczej 
3) generalizację i wizuaalizację kartograficzną obiektów.
4) GENEROWANIE I REDAKCJĘ KARTOGRAFICZNĄ TREŚCI MAPY ZASADNICZEJ - 
5) przetwarzanie treści mapy zasadniczej do postaci zbiorów danych w formie cyfrowej lub dokumentu elektronicznego
6) wydruk mapy zasadniczej

33

MAPA ZASADNICZA W SWIETLE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPIsów 
stałą się standardowym opracowaniem kartografuczym jako zredagowana forma danych składająca się z obiektów zawartych w bazach .
Podyktuj jeszcze do tego to z 34 <3

32

zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań kartograficznych, tamatycznych i specjalnych główny geodeta kraju wykonuje i udostępnia 

-tematyczne:
1. MAPY HYDROGRAFICZNE – obrazują stan i warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym oraz przepuszczalność gruntów.
2. MAPY SOZOLOGICZNE- przedstawiają stan środowiska , przyczyny i skutki negatywnych zmian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów.
3. GEOMORFOLOGIA - formy rzeźby terenu i informacja o zmianach jej ukształtowania
4. MAPA POKRYCIA TEREENU- szata roślinna, wody powierzchniowe )
5. UŻYTKOWANIA TERENU - tereny rolnicze, lesne , przemysłowe, komunikacyjne, mieszkaniowe, rekreacyjne
6. MAPA GLEBOWO- ROLNICZA - zawiera dane o przydatności glebowo rolniczej danego terenu
7. INFRASTRUKTURY TECNICZNEJ - zawiera informacje o sieciach uzbrojeniach terenu oraz dane dotyczące infrastruktury komunikacyjnej
8. MAPA ŚREDNICH CEN TRANSAKCYJNYCH GRUNTÓW- powstaje na podstawie zebranych cen ze sprzedaży zawartch na rynku nieruchomości
9. mapa podziałów TERYTORIALNYCH KRAJU-
-specjalne
1. dla osoób niewidomych i słabowidzących, mapa tyflologiczna

31

ELEMENTY TREŚCI MAPY (ogólnie jak rozdzielić):
1. obraz kartograficzny ( treść mapy)
2. ELEMENTY MATEMATYCZNE ( siatka, skala , ppodziałka, ramka z podziałem stopniowym )
3. legenda
.
.
ELEMENTY TREŚCI: 
1. sieć osadnicza ( brąz, pomarańcz oznacza budynki, sieć osadniczą)
2. ( sieć rzeczna , elementy hydrologiczne, kanały, ścieki) w kolorze niebieskim
3. sieć komunikacyjna
4. pokrycie terenu w kolorzee zielonym ( lasy, parki)
5. rzeźba teerenu ( przedstawia się za pomocą warstwic i pkt. charakterystycznych o podanych wysokościach ( za pomocą np. reperów)
.
INNE ELEMENTY SYTUACYJNE
- elementy matematyczne, kartograficzne, geograficzne

30

RODZAJE ODWZOROWAŃ:
1. Równokątne ( w lit. wiernokątne ) - kąty w terenie odpowiadają kątom na mapie
2. równoległościenne ( lit. wiernoodległościowe ) dokładnie odwzorowujące odległości wzdłuż danego południka lub równoleżnika
3. wiernopowierzchniowe ( równopowierzchniowe ) - dokładnie zachowujące stosunek powierzchni na mapie i w terenie
.
INNY PODZIAŁ ODWZOROWAŃ: ( ze względu na to co odwzorowujemy )
- walcowe
-stożkowe
-płaszczyznowe / azymutalne

29

MAPA
 - Model powierzchni ziemi przedstawiny na płaszczyźnie wstępuje w postaci analogowej ( papierowej lub cyfrowej) - jest to zobrazowanie zbioru danych o obiektach rzeczywistości i ich wzajemnym usytuowaniu.
.
Przeniesienie powierzchni ze sfery ( kula, elipsoida obrotowa, GEOIDA) przeniesienie powierzchni ze sfery na płaszczyznę ( powierzchnię płaską) wymaga
1. zastosowania odpowiedniego rzutu czylii ODWZOROWANIA KARTOGRAFICZZNEGO
2. zmniejszenia obrazu czyli zastosowania skali
3. zastosowanie znaków umownych
4. uogólnienia przedstawionego obrazu

28

DANYMI REFERENNCYJNYMI DLA ZBIORÓW IIP ( na poziomie regionalnym i lokalnym) są: 
 
1. Opracowania fotogrametryczne ( zdjęcia satelitarne i lotnicze, wielkoskalowe ortofotomapy)
2. zródło zasilania ( opracowania topograficzne szcczególnie wielkoskalowe
3. Dane z zakresu katastru nieruchomości ( w zakresie granic działek, danych dotyczących budynków)
4. Dane z zakresu mapy zasadniczej
5. Dane z zakresu planowania i zagodpodarowania przestrzennego (studiu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagodospodarowania przestrzennego) MPZP
IIP zawiera zasób DANYCH TEMATYCZNYCH mogą występować; 
1. tematyczne bazy danych pochodzace z systemów dziedzinowych
2. opracowania mapowe bedące załącznikami do opracowań studialnych, analitycznych,, strategicznych, wtórne mapy tematyczne obrazujące wyniki przeprowadzonych analiz danych pierwotnych.
3. Opracowania archiwalne, np. Mapy historyczne lub mapy stworzibe na podstawie itsniejących rejestrów histoeycznych

27

STANDARDOWYMI OPRACOWANIAMI KARTOGRAFICZNYMI TWORZONYMI NA PODSTAWIE ODPOWIEDNICH ZBIORÓW DANYCH ZAWARTYCH W BAZACH DANYCH SĄ:
 
1. Mapy ewidenycjne w skalach 1:500 1:1000 1:2 000 1:5000

2. Mapa zasadnicza w skalach 1:500 1:1 000 1:2 000 1:5 000 

3. Mapy topograficzne w skalach: 1:10000 1:25 000 1:50 000 1:100 000

4. Mapy ogólnogeograficzne w skalach 1:250 000 1:500 000 1:1 000 000 

26

BAZY DANYCH OBEJMUJĄCE ZBIORY DANYCH PRZESTRZENNYCH IIP;
1. pańsntwowy rejerstr podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych ( od siły cięzkości), magnetycznych.
2. Ewidencja gruntów i budynków ( kataster nierucomości)
3. geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
4. państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju
5. państwowy resjestr nazw geograficznych
6. ewidencja miejscowości, ulic i adresów
7. rejestr cen i wrtości nieruchomości
8. obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1;10 000 do 1;100 000 w tym numerycznego modelu terenu
9. obiektóew ogólno geograficznych o szczegółowości zapewniającej torzenie opracowań w skalalch 1;250 000 i mniejszych
10. dancyh szczegółowych osnów geodezyjnych
11. zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy (zdjecia lotnicze bez wart metrycznych przetworzone w rzut prostokątny)
12. obiektóe topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie opracowań w skalach 1:500 do 1:5 000 dla terenów miast i zurbanizowanych terenów wiejskich


INFRASTRUUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ obejmuje:
1. Przepisy prawne i techniczne zcharmonizowane (kompatybilne) z dyrektywą unijną
2. Rozwiązania ekonomiczne czy struktury organizacyjne
3. technologie tele- informatyczne i geo- informacyjne wykorzystujące standardy międzynarodowe
4. powiązane ze sobą zdolne do wsppółdziałania systemy i bazy dancyh zawierające dane o odpowiedniej treści i jakości zatwierdzone przez dyrektywy UE
.

25

.GIS dzieli się na :
system składowania dancyh
system wydruku
system wizualizacji danych przestrzennych
system wprowadzania danych
-system analiz przestrzennych

24

GEODANE ( dane przestrzenne) uslug geoinformacyjnych oraz przyczyniaja sie do efektywnego stosowania geoinformacji dla wzrostu konkurencyjności gospodarki z uwzględnieniem ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJY KRAJU. 

23

IIP – inrastruktura informacji przestrzennej – funkcjonuje zgodnie z przepisami z ustawy z 4 marca 2010 r oiip
definicja: IIP- zespół srodków praawnych, organizaacyyjnych, ekonomicznych i technicznych które zapewniają powszechny dostęp do odniesionych przesttrzennie danych z terytorium kraju.
.
.
IIP uożliwiaja racjonalne gospodarowanie zasobami zarządzanymi przez administrację rządową i samorządową oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego
.
IIP zaawiera dane przestrzenne które opisują
1. opisują obiekty, zjawiska, procesy środowiska naturalnego i zagodospodarowania tereu wtym dane dotyczące ochrony środowiska rozwoju gospodarki w zakresie infrastruktury i budownictwa
2. przedstawione są w przestrzeni 2 lub 3 wymiarowej z uwzglednieniem czasu jako czwartego wymiaru
3. umożliwiają analizowanie, monitorowanie, planowanie, projektowanie, zarządzanie z wykorzystaniem

22

  SKANNING LASEROWY-
   metoda obrazowania powierzchni terenu polegająca na pomiarze odległosći między obiektem objętym pomiarem a urzadzeniem ( skanerem) zainstalowanym na statku powietrznym, na samochodzie lub stanowisku stacjonarnym emitującym i odbierającym impulsy laserowy odbite od tego obiektu z jednoczenym wyznaczaniem współrzędnych przestrzennych ( X,Y,H ) Określających położenie tego urządzeia w przestrzeni oraz kierunku promienia laserowego w momencie wysyłania impulsów .

21

NIWELACJA SATELITARNA- procedura prowadząca do uzyskania wysokości ortometrycznych na podstawie wysokości geometrycznych wyznaczonych techniką satelitarną GPS oraz dodatkowych informacji o parametrach ziemskiego pola siły ciężkości które umożliwiają wyznaczenie odsttępów geoidy od elipsoidy

20

NIWELACJA BAROMETRYCZNA-
 Polega na określaniu wysokości punktu w terenie lub róznic wysokości na podstawie zależności między ciśnieniem powietrza a wysokością nad poziomem morza dla polskich warunków przyjmuje się średnio spadek ciśnienia wynoszący 0,01 mm słupa rtęci na 1 m wzniesienia.
Niwelacja ta moze być stosowana w opracowaniu projektów wstępnych oraz tam gdzie wymagana jest dokładność około 1 m .
.

19

NIWELACJA TRYGONOMETRYCZNA- 
polega na wyznaczenniu wysokości punktów w terenie lub różnic wysokości na podstawie bezpośredniego pomiaru kątów pionowych oraz bezpośrednio lub pośrednio pomierzonych odległości poziomych.

18

METODY POMIARÓW WYSOKOŚCIOWYCH-
1) metoda niwelacji geometrycznej
2) metoda niewlacji trygonometrycznej
3) metoda niewelacji barometrycznej
4) niwelacja satelitarna
5) metoda skaningu laserowego
.

17

NIWELACJA -ppomiary wysokości budynków elementów uzbrojenia terenu, reperów jak również charakterystycznych punktów ukrztałtowania terenu w przyjętym układzie
.

16

geodezyjny pomiar wysokościowy- 
pomiar róznic wysokości między punktami obiektów umożliwiających określenie wysokosci punktów lub pomiar wysokości punków w PANSTWOWYM UKŁADZIE WYSOKOŚCIOWYM KRONSZTAD
.

15

W ramach miernictwa wyróżniamy nastepujące rodzaje pomiarów:
1) POMIARY SYTUACYJNE- wyznaczamy 2 współrzędne ( x,y ) położenie punktu na płaszczyśnie
2) POMIARY WYSOKOŚCIOWE- wyznaczamy 3 współrzędną wysokości 
3) POMIARY SYTUACYJNO W- WYSOKOŚCIOWE - x,y,h 

14

Parametryzacja  
oznacza powiązanie za pomocą funkcji matematycznych zależności między wymiarami geometycznymi tworzonej bryły.

13

WAGA- 
pewna, dodatnia, niemianowana liczba która określa nasz stopień zaufania do danej obserwacji

12

RODZAJE POMIARÓW; 

1) POMIAR CIĄGŁY- pomiar dostarczający wyniki w sposób ciągły
2) POMIAR DYSKRETNY- rodzaj pomiaru dostarczający wyniki w sposób punktowy. Pomiar może być prowadzony w sposób cykliczny lub nieregularny.
3) POMIAR BEZPOŚREDNI- polega na takim działaniu w którym wynik pomiaru otrzymuje sie na podstawie wskazania przyrządu wywzorcowanego
4) POMIAR POŚREDNI- polega na pomiarze innych wielkości związanych z wielkością szukaną znaną zależnością, w zależności tej wyznacza się wartość x mierzonej wielkości.
Pprostokąta=axb <- mierzę długości boków, wyznaczam pole
5) POMIARY JEDNAKOWO DOKŁADNE - to takie które wykonane są
-tym samym przyrządem
- tą sama metodą pomiaru
- w identycznych warunkach
- przez tego samego obserwatora
Pomiary jednakowo dokładne charakteryzują się JEDNAKOWYMI BŁĘDAMI ŚREDNIMI.
6) POMIARY NIEJEDNAKOWO DOKŁADNE - to takie w których nie jest spełniony przynajmniej jeden z elementów (z pkt. 5)
pomiary niejednakowo dokładne muszą być obliczane z zastosowaniem WAG ( jak waga w sklepie) 

11

PROCEDURA POMIAROWA- 
zbiór operacji opisany w sposób szczegółowy i realizowany podczas wykonywania pomiaru daną metodą 

10

METODA POMIAROWA
 - ciąg logicznych czynności wykonywanych podczas pomiaru np. metoda niwelacji geometrycznych w celu wyznaczenia wysokości punktów. 

9

POMIAR -
ZESPÓŁ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W CELU USTALENIA MIARY OKREŚLONEJ WIELKOŚCI FIZYCZNEJ LUB UMOWNEJ JAKO ILOCZYNU JEDNOSTKI MIARY ORAZ LICZBY OKREŚLAJĄCEJ WARTOŚĆ LICZBOWĄ TEJ WIELKOŚCI (5m/10km itd.) 

8

DOKŁADNOŚĆ POMIARU
- stopień zgodności wyniku pomiaru z wartością rzeczywistą wielkości mierzonej

 
DOKŁADNOŚĆ PRZYRZĄDU POMIAROWEGO 
- WŁAŚCIWOŚĆ PRZYRZĄDU POMIAROWEGO dawania odpowiedzi bliskich wartości właścieej 

7

wielkość odnosi się do wielkości w znaczeniu ogólnym ( długość, czas, masa, temperatura, opór elektryczny) oraz do wielkości w znaczeniu szczególnym czyli do wielkości określonej np. długość danego prenta , opór elektryczny danej próbki drutu. 

Wielkości można klasyfikować
 jedne względem drugich, przyjmując porządek rosnący lub malejący. Takie wielkości noszą nazwę : WIELKOŚCI TEGO SAMEGO RODZAJU
wielkości tego samego rodzaju można grupować w kategorie wielkości
.

6

WIELKOŚC MIERZALNA  
JEST TO CECHA ZJAWISKA PRZEDMIOTU LUB SUBSTANCJI KTÓRĄ MOŻNA WYRÓŻNIĆ JAKOŚCIOWO I WYZNACZYĆ ILOŚCIOWO.

5

METROLOGIA WIELKOŚCI GEOMETRYCZNEJ zajmuje się pomiarami grupy wielkości pokrewnych używanych do opisu kształtów, elementów materialnych.
Do opisu kształtów elementów: długość , kąt, odchyłki kształtu i położenia, chropowatość i falistość powierzchni.

4

METROLOGIA STOSOWANA dotyczy pomiarów określonej wielkości fizycznej, grupy wielkości pokrewnych lub wielkości występującej określonej dyscyplinie działalności człowieka.
przykłady:
- chronometria mierzy czas , termometria - temperatura, metrologia długości,
- metrologia elektryczna, metrologia akustyczna czy fotometria

3

METROLOGIA PRAWNA zajmuje się
1) określaniem wymagań dla jednostek miar, narzędzi jakie mamy użyć, metod pomiarowych które musimy zastosować
2) organizacją systemu zapewniającego kontrolę spełnienia tych wymagań.
3) zatwierdzeniem typów narzędzi pomiarowych wykorzystywanych w pomiarach
4) uznaniem wyników kontroli przeprowadzonych w 1 kraju przez inne kraje

2

METROLOGIA OGÓLNA zajmuje się zagadnieniami wspólnymi dotyczącymi wszystkich rodzajów wielkości mierzonych niezależnymi od natury tych wielkości.
Obejmuje ona (co obejmuje metrologia ogólna?) :
-teorie wielkości
-jednostki miar
-skale pomiarowe
-błędy pomiarowe
-metody i procedury pomiarowe
-ogólną teorię pomiarów
- ogólna teoria narzędzi i systemów pomiarowych
.

1

Metrologia - (nauka o pomiarach ) dziedzina nauki i techniki zajmująca się pomiarami oraz wszystkimi czynnościami (procedurami) do wykonywania pomiarów.
.
.
PODZIAŁ METROLOGII/ RODZAJE:
-ogólna
-stosowana
-teoretyczna
-normatywna ( dotycząca uregulowań prawnych).
.
Części metrologii dotycząca uzyskiwania wyników pomiarów nosi nazwę MIERNICTWO.

xxx

 1. POMIAR
 2. WAGA
  .
 3. MAPA-
  .
 1. GESUT
  .