środa, 6 grudnia 2017

26

BAZY DANYCH OBEJMUJĄCE ZBIORY DANYCH PRZESTRZENNYCH IIP;
1. pańsntwowy rejerstr podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych ( od siły cięzkości), magnetycznych.
2. Ewidencja gruntów i budynków ( kataster nierucomości)
3. geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
4. państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju
5. państwowy resjestr nazw geograficznych
6. ewidencja miejscowości, ulic i adresów
7. rejestr cen i wrtości nieruchomości
8. obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1;10 000 do 1;100 000 w tym numerycznego modelu terenu
9. obiektóew ogólno geograficznych o szczegółowości zapewniającej torzenie opracowań w skalalch 1;250 000 i mniejszych
10. dancyh szczegółowych osnów geodezyjnych
11. zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy (zdjecia lotnicze bez wart metrycznych przetworzone w rzut prostokątny)
12. obiektóe topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie opracowań w skalach 1:500 do 1:5 000 dla terenów miast i zurbanizowanych terenów wiejskich


INFRASTRUUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ obejmuje:
1. Przepisy prawne i techniczne zcharmonizowane (kompatybilne) z dyrektywą unijną
2. Rozwiązania ekonomiczne czy struktury organizacyjne
3. technologie tele- informatyczne i geo- informacyjne wykorzystujące standardy międzynarodowe
4. powiązane ze sobą zdolne do wsppółdziałania systemy i bazy dancyh zawierające dane o odpowiedniej treści i jakości zatwierdzone przez dyrektywy UE
.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz